Betyg och Prövning

Betygsättning

Du får betyg i varje kurs som du läser. Betygen är målrelaterade, dvs. att de motsvarar vissa bestämda kunskapsmål (anges i betygskriterierna för varje kurs) och sätts efter avslutad kurs. Du kan således få betyg när som helst under läsåret och inte bara vid terminssluten. Antal betyg i ditt slutbetyg beror alltså på hur många kurser du har läst.

Elev som riskerar att få betyget F
En elev som har påtagliga studiesvårigheter och dessa inte kan lösas på annat sätt, kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser (reducerat program). Beslutas av rektor.

Elev som har fått betyget F
Eleven erbjuds kostnadsfria prövningar under tiden man är inskriven på gymnasiet, för att höja sitt betyg.

Rätt till prövning

Elever med pågående studier på Finnvedens gymnasium har rätt att genomgå prövning i alla kurser som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått minst betyget E på kursen.

Avgift

Elev som har fått betyget F på en kurs behöver inte betala någon avgift för prövning. Avgift för annan prövning och för personer som inte är inskrivna vid Finnvedens gymnasium, är 500 kronor, som betalas i samband med anmälan.Anmälan

Elev som avser att göra en prövning, gör detta efter överenskommelse med berörd lärare. Anmälan till annan prövning skall göras senast 4 veckor före prövningstillfället till expeditionen.

Omdöme

Omdömen I vår strävan att alla elever ska veta hur de ligger till i sina kurser har vi fr.o.m. ht15, utöver lärarnas dialog med eleverna, infört ett webbaserat omdömessystem. Via en länk i Dexter kan elev och vårdnadshavare se nulägesomdömen i elevens kurser minst två gånger per läsår.
Dessa nulägesomdömen utgår från de moment, delmoment, och kursmål man hittills hunnit med i kursen varför ett slutbetyg (som är en sammanvägning av alla uppnådda målnivåer enligt Skolverkets mallar) kan skilja sig från de enskilda moments/nulägenas nivå.    
Den elev som fått en röd markering skall kunna finna i fritextrutan vad som behövs för att åtgärda detta.

Vi jobbar även hårt för att undvika felinmatningar, om du misstänker att sådan skett, var snäll och meddela undervisande lärare snarast.

Omprov läsåret 19/20

Kontakta din mentor eller aktuell lärare för att anmäla dig till proven.

Prövning i hel kurs
Ta kontakt med din rektor.

Betygsgrader

Betyg sätts efter avslutad kurs enligt en sexgradig skala. För att klara kursen måste minst betyget E uppnås.

A  B  C  D  E   |   F

Finns inget betygsunderlag sätts streck, dvs. inget betyg.