Finansiering och Bidrag

Bidrag och ekonomi

Studiehjälp

Under gymnasietiden har studerande vanligtvis studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiehjälpen innehåller tre delar: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. För att vara berättigad till studiehjälp ska heltidsstudier bedrivas, vilket innebär att eleven ska närvarar på de lektioner som finns på schemat.

Studiebidrag

Studiebidrag utgår automatiskt, dock längst t.o.m. vårterminen det år den studerande fyller 20 år. Bidraget betalas ut i 10 månader per läsår via bank, den sista bankdagen varje månad (september-juni). Myndig elev får bidraget själv. För omyndig elev betalas bidraget ut till förälder/vårdnadshavare (i de flesta fall till modern). För elever som ännu inte fyllt 16 år utbetalas barnbidrag t.o.m. det kvartal eleven fyller 16 år. Kvartalet därefter erhålles studiebidrag. 

Extra tillägg

Utöver det generella studiebidraget kan CSN efter ansökan pröva om ett extra tillägg kan ges utifrån elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

Inackorderingsbidrag

Gymnasieelever folkbokförda inom Värnamo kommun som har en lång skoldag dvs skoldag + restid överstiger 11 timmar per dag, kan ansöka om inackorderingsstöd. Ansökan måste avse minst fyra skolveckor i följd. Elev som erhållit busskort för dagliga resor men byter till bidragsberättigad inackordering på skolorten, måste omedelbart lämna tillbaka busskortet.

Inför varje nytt läsår ska en ny ansökan lämnas in. Ansökan lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen Värnamo kommun. För höstterminen ska ansökan vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 31 december och för vårterminen senast 30 juni.

Elever från annan kommun ska skicka ansökan till hemkommunen. Ansökningshandlingar hittar du på Värnamo kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Studiemedel

Studiemedel kan du ansöka om hos CSN inför höstterminen det år du fyller 20 år. Fyll i ansökan på CSN:s hemsida innan vårterminens slut. Studiemedel innehåller två delar, en bidragsdel och en lånedel.

Bidragsdelen
Du får bidraget och inget skall betalas tillbaka. Vid terminsstart måste du skriva på en studieförsäkran som CSN antingen skickat till dig i ett brev, eller som du får skriva ut från CSN:s hemsida om du valt att ansöka med e-legitimation. Även skolan ska skriva på och stämpla studieförsäkran. Innan den är påskriven och inskickad till CSN utbetalas inga pengar.

Tilläggsbidrag
Tilläggsbidrag för studerande med barn kan sökas av studerande som samtidigt är vårdnadshavare.

Lånedelen
Om du behöver mer pengar till din försörjning kan du låna av CSN.  Det du lånar ska du betala tillbaka efter du slutat gymnasiet. Om du avbryter dina studier kommer återkrav på pengar som utbetalats till dig för tid efter studieavbrottet, både bidragsdel och lånedel.

Tilläggslån
Du kan även välja olika tilläggslån.

Återbetalningsskyldighet
Vid studieavbrott, flyttning eller felaktig grund för bidrag, är bidragsmottagaren alltid återbetalningsskyldig. Gäller både studiehjälp och studiemedel.

Aktuella belopp
Besök gärna CSN:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se beloppen för studiehjälp och studiemedel  för läsåret 2013-2014. Kontakta gärna kuratorerna om du har ytterligare frågor!

Blanketter

Studiemedel ansöker du om endast via CSN:s hemsida.
Blanketter för studiehjälpens Extra tillägg finns att hämta hos kurator.
Blanketter för inackorderingsstöd och information når du på länkarna nedan, som tar dig till Värnamo kommun och Barn- och Utbildningsförvaltningens blankettsida - Bidrag.

Information och ansökningshandlingar omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
inackorderingsbidrag på Värnamo kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kuratorerna hjälper dig gärna med att fylla i de olika ansökningarna. Se till att ha din personliga kod tillgänglig om du vill ha hjälp att fylla i ansökan på CSN:s hemsida. Väljer du att ansöka med e-legitimation kan du endast fylla i ansökan från din egen dator.

Du kan också fylla i ansökan om studiemedel på vilken dator som helst och skicka den över nätet till CSN, som skickar ut en pappers-version till dig på den angivna adressen. Du skriver under och skickar tillbaka ansökan till CSN.

Frågor?

Ytterligare frågor gällande studiefinansiering kan besvaras av våra kuratorer