Gymnasiearbetet i år 3

Du liksom alla andra elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng.

Gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. På yrkesprogram ska du visa att du är förberedd på de uppgifter som du kommer att möte i arbetslivet. På högkoleförberedande program ska du visa att du är förberedd för högre studier på universitet och högskola. Gymnasiearbetet ska vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med ditt programs karaktärsämnen.Du kommer att ha en sakkunnig lärare som handledare, men du kan också få hjälp av till exempel din APL-handledare på ett företag. Du kan arbeta på egen hand eller tillsammans med någon kamrat. Arbetet pågår under hela årskurs 3.

Gymnasiearbetet betygssätts enbart med betygen E eller F. Det är viktigt att du gör ett godkänt gymnasiearbete. Det är ett av villkoren för att få en gymnasieexamen. Det är också ett bevis på att du uppnått målen för ditt program.

Exempel på arbetsgång

Vid en första handledarträff träffar handledaren sina grupper för att planera
och organisera gymnasiearbetet. Eleverna ska upprätta och lämna in en ARBETSPLAN och TIDSPLAN för arbetet

Under läsåret genomför eleverna sitt gymnasiearbete, och håller hela tiden kontakt med sin handledare. Eleverna lämnar också vid några tidpunkter in delredovisningar men hur dessa ser ut och hur ofta kan variera mellan programmen.

Gymnasiearbetet lämnas in vid den tidpunkt som bestämts av programmet eller handledaren.Redovisning och presentation av gymnasiearbetet kan göras på olika sätt.

- På de högkoleförberedande programmen ska eleverna som avslutning presentera en skriflig rapport som ska granskas av andra elever i samband oppositionsseminarie, i likhet med hur det går till på universitet och högskolor.
 
- På yrkesprogram och på det estetiska programmet kan redovisning ske genom
t ex föreställningar, föredrag, utställningar som presenteras inför den egna eller annan klass, utomstående representanter eller enbart inför handledaren.

Viktigt!

Om du inte genomför ditt gymnasiearbete
har du ingen möjlighet att få ut något examensbevis utan endast ett studiebevis
på de kursbetyg du fått under utbildningen.

Tänk på att det inte bara är slutresultatet som bedöms - utan även arbetsgången, dvs. hur du har genomfört ditt arbete!

På yrkesprogrammen bestäms kontrollstationer och hålltider programvis.

På de högskoleförberedande programmen gäller följande kontroll-stationer och hålltider under arbetets gång. Upplägget är gemensamt för alla program även om varje program sedan kan lägga in ytterligare aktiviteter:År 2: Introduktion av gymnasiearbetet

Varje program ansvarar för att gå igenom vad gymnasiearbetet innebär och hur man kommer jobba med det på det aktuella programmet. Detta sker som en schemabrytande aktivitet som genomförs programvis i veckan efter påsklovet
(vecka 14 – 17)

I samband med detta tillfälle skriver Du som elev en idéskiss, ett första utkast på vad du vill göra och vem du vill jobba med. Idéskissen lämnas in till ansvariga lärare.

För att du som elev ska få extra inspiration och hjälp att komma igång kommer
år 3-elever finnas med vid introduktionen
för att presentera pågående arbeten. Även Alumner, d v s tidigare FIGY-elever, kan finnas på plats för att ge exempel på erfarenheter från studier och arbetsliv.

År 3: Genomförande av gymnasiearbetet

Följande gemensamma aktiviteter och hålltider gäller för alla högskoleförberedande program på skolan:

Vecka 36 - 38: Arbetsplanen lämnas in till handledarna – kommenteras skriftligt

Vecka 2 - 4: Halvtidsavstämning i form av ett manusutkast – kommenteras skriftligt

Vecka 14 - 16: Inlämning av slutmanus. Skriftliga kommentarer lämnas med anvisningar om vad som måste göras för att nå upp till ett godkänt arbete

Vecka 20: Inlämning och publicering av rättade skriftliga uppsatser. Opponenterna och respondenter förbereder sig inför seminarierna.

Vecka 22: Oppositionsvecka med seminarier. Du som elev ska dels opponera på ett annat gymnasiearbete dels också respondera, d v s vara med när en annan elev granskar ditt arbete. Utöver detta ska du delta som publik på minst 4 andra seminarier/redovisningar. Betyget sätts så snart alla delar av gymnasiearbetet har bedömts som godkända.