Närvaro - Frånvaro

CSN kräver heltidsstudier för att betala ut studiebiddrag. Har du 10 timmar ogiltig frånvaro eller mer, under de senaste trettio dagarna räknat från avläsningspunkten den femtonde i varje månad, anses du inte vara heltidsstuderande.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och vi förutsätter din närvaro på alla lektioner enligt ditt schema. Skolan ska också efterlikna arbetslivet i så hög grad som möjligt, därför är skolan din arbetsplats. Precis som att du inte kommer för sent till ditt jobb, så ska du heller inte komma för sent till dina lektioner.

Din närvaro/frånvaro registreras varje dag av undervisande lärare, och de har därför god kännedom om ditt deltagande i det egna ämnet. Din mentor har överblicken på din totala närvaro, och går regelbundet igenom din närvaro/frånvaro vid minst fyra tillfällen under höstterminen och minst fem tillfällen under vårterminen.

FRÅNVARO
Du ska alltid meddela din frånvaro till skolan i förväg. Bland annat på grund av säkerhetsskäl, då skolan är skyldig att känna till vilka elever som finns på skolan vid eventuell brand eller andra olyckor.

Planerad frånvaro
Planerad frånvaro en dag, eller del av dag, t.ex. för besök hos läkare, tandläkare eller annan enskild angelägenhet, ska meddelas mentor i förväg genom den blankett som finns i receptionen. Samma blankett används även för planerad frånvaro längre än en dag. Blanketten finns även som word-fil till höger. Studiebidraget kan dras in på grund av planerad frånvaro, om den medför att frånvaron blir 10 timmar eller mer.

Om frånvaron är 10 timmar eller mer under de senaste 30 dagarna på grund av ogiltig frånvaro och/eller planerad frånvaro, medges inga extra skrivtillfällen eller stödundervisning.
Du har eget ansvar för att ta reda på och läsa in det som tagits upp på de lektioner som du inte närvarat vid. Skolan är inte skyldig att ge dig extra undervisning, eller göra extra uppgifter vid planerad frånvaro eller ogiltig frånvaro (till skillnad från om du varit dokumenterat sjuk).

Det är ditt och dina eventuella vårdnadshavares ansvar att hantera de konsekvenser som planerad frånvaro kan innebära för din inlärning, dina prov, ditt studiebidrag, dina betyg osv.

Enskild angelägenhet
Ledighet ges för enskild angelägenhet. Som enskild angelägenhet räknas t.ex. läkar- och tandläkarbesök, uppkörning för körkort/halkbana/riskettan, deltagande i SM och landslagsuppdrag, GMU (Grundläggande militär utbildning) och begravning. Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Varje ledighetsansökan prövas individuellt.

Sjukfrånvaro
Alla kan bli sjuka och är du sjuk ska du anmäla detta via Dexter, eller till skolsköterska om du blir sjuk under dagen och tänker gå hem. Är du sjuk under en längre period eller vid upprepade tillfällen ska du kunna lämna in ett läkarintyg vid förfrågan.

Obs! Om du eller dina vårdnadshavare av någon anledning inte kan komma in på Dexter, ska du ringa till Figy:s reception och där göra din sjukanmälan. I annat fall riskerar du att få frånvaron registrerad som ogiltig.

Korttidssjukskrivningar
Vid upprepade korttidssjukskrivningar ska du även för återkommande eller kroniska medicinska besvär kunna lämna in läkarintyg.

Lov och ledigheter
Det förekommer rikligt med sammanhängande ledigheter under läsåret. Planera därför redan vid höstterminsstarten in eventuella resor och andra ledigheter till loven och annan ledig tid.

Körkortsundervisning
Körkortsundervisning får inte förläggas till skoltid. Detta gäller både teoriundervisning, övningskörning.


FRÅNVARO MER ÄN 10 TIMMAR
Ogiltig frånvaro, sjukskrivningar och upprepade korttidssjukskrivningar kan leda till samtal med kurator eller skolsköterska, och meddelande till vårdnadshavare och rektor.

Indraget studiebidrag
Din närvaro och frånvaro avläses den 15:e varje månad av mentorn. Om din ogiltiga frånvaro är 10 timmar eller mer de senaste trettio dagarna, kommer du och dina eventuella vårdnadshavare att bli uppmärksammade genom samtal och brev om detta, samt bli informerade om eventuella konsekvenser om frånvaron fortsätter.

Uppföljning
Är din frånvaro 10 timmar eller mer vid nästa avläsningstillfälle, leder det till indraget studiebidrag och eventuella återbetalningskrav från CSN om utbetalningar gjorts på felaktiga grunder, om det inte finns skäl som berättigar frånvaron. Rektor kan då kalla dig till elevkonferens där du, dina eventuella vårdnadshavare och berörd personal träffas för att hitta vägar att främja närvaron och därmed öka chanserna för dig att uppnå önskade studieresultat. Det kan handla om stöd i studiesituationen på olika sätt eller stöd utanför skolan om det skulle visa sig behövas.

Om du fått studiebidraget indraget
Vid nästa avläsningstillfälle sker uppföljning av din närvaro och frånvaro om du fått ditt studiebidrag indraget. Om frånvaron är färre än 10 timmar,  kommer du in i den månadsvisa utbetalningsplanen igen. Indragna utbetalningar är dock förlorade. Är din närvaro fortsatt 10 timmar eller mer, och det inte finns berättigade skäl till frånvaron, kommer ditt studiebidrag att vara indraget tills du studerar på heltid igen.

Familjeekonomin kan påverkas
Indraget studiebidrag kan påverka hela din familjs ekonomi, eftersom utbetalningar från andra myndigheter, t.ex. Försäkrings-kassan och Pensionsmyndigheten, grundar sig på att studiebidrag betalas ut regel-bundet till dig. Storleken på utbetalningarna kan minska eller helt utebli så länge studiebidraget är indraget.

Meddelandeblankett för planerad frånvaro

Meddelande om planerad frånvaroPDF

Blanketten lämnas i receptionen efter att mentor signerat sin kännedom om frånvaron

Nu finns möjlighet att som vårdnadshavare och myndig elev anmäla sjukfrånvaro via
hypernet App. Logga in med samma användaruppgifter som till Dexter.

Google Playlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
App Storelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster